Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI.7013.3.2018.CP - zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno”
data opublikowania zdarzenia: 2018-03-23 23:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2018-03-23
Data końca składania ofert: wtorek 2018-04-03 godz. 09:00
Oznaczenie: GPI.7013.3.2018.CP
Szczegółowa informacja:

Zapytanie ofertowe

            Gmina Czarna Dąbrówkana podstawie na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  2015, poz. 2164), na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 poz. 562  z późn. zm., zwanej dalej ”Ustawą”) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru Wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106., zwanym dalej „Rozporządzeniem”), zaprasza do złożenia oferty  na

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno”

 

I. Zamawiający:

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl lub zamówienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

           

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na przebudowie drogi gminnej wraz ze zjazdami w miejscowości Nożyno na odcinku długości 349 m. Zadanie obejmuje działkę o nr ewidencyjnym 56 obręb Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka.

2. Szczegółowy zakres zamówienia, który jest przedmiotem kompleksowego sprawowania nadzoru inwestorskiego określony został za pomocą:

1) dokumentacji technicznej,

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

4) przedmiaru robót,

5) wzoru umowy z Wykonawcą inwestycji (zwanej dalej „umową z Wykonawcą inwestycji”).

Wymienione powyżej dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

3. Wykonawca robót budowlanych został wybrany w przetargu nieograniczonym i zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę brutto 291 430,48 zł

4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego rozpocznie się od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia odbioru robót.

5. Do obowiązków inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określony w przepisach ustawy – Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290  ze zm.).

6. Nadzór, polegający w ujęciu ogólnym na zarządzaniu procesem inwestycyjnym, obejmował będzie w szczególności wykonywanie niżej opisanych zadań i obowiązków:

6.1. na etapie realizacji inwestycji:

 1. reprezentowanie zamawiającego na terenie prowadzonych prac przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, sporządzania dokumentacji fotograficznej;
 2. uczestnictwa w przekazaniu placu budowy,
 3. sprawdzania jakości robót budowlanych, materiałów i zapobiegania stosowaniu materiałów wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,
 4. uczestnictwa w próbach i odbiorach technicznych,
 5. przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych elementów oraz całego zadania z przekazaniem do użytkowania oraz sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
 6. kontroli nadzorowanych przez siebie robót w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy,
 7. kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, potwierdzania wykonanych robót oraz usunięcia wad,
 8. wydawania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących realizowanego zadania,
 9. wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.
 10. nadzorowanie prac w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru,
 11. w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzygania wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót,
 12. uczestnictwa w pracach komisji technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
 13. w razie konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, spisania wspólnie z kierownikiem robót protokołu konieczności podając przybliżony koszt tych robót i wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania,
 14. udziału przy wykonywaniu prób i sprawdzeń zrealizowanych elementów zadania,
 15. sprawdzania kompletności dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,
 16. przystąpienia do odbioru robót w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru elementu, w ciągu 14 dni roboczych do końcowego odbioru zadania po potwierdzeniu gotowości odbioru,
 17. po ostatecznym dokonaniu odbioru robót całej inwestycji, przyjęcia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy i przekazania Zamawiającemu,
 18. stawienie się w miejscu realizacji robót bądź w siedzibie Zamawiającego na jego pilne nieplanowane wezwanie w okresie ……. godzin od momentu telefonicznego lub e-mailowego wezwania.

 

6.2. Obowiązki Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji:

1) branie udziału w komisjach powoływanych w ramach przeglądów gwarancyjnych,

2) branie udziału w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad, w tym:

a) branie udziału w komisjach powoływanych przez Zamawiającego, w celu ustalenia występowania wad i przyczyny ich powstania;

b)  protokolarne stwierdzenie, przy udziale komisji Zamawiającego, usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych;

c) współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawcy robót budowlanych, roszczeń dotyczących rękojmi za wady lub gwarancji.

3)  współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w kontrolach inwestycji.

 

7. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 20 kwietnia 2018 r.

8. Termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec przesunięciu stosownie do faktycznego terminu realizacji robót budowlanych.

9. Niniejsze zmówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia całości lub części zamówienia podwykonawcom.

 

KOD CPV: 71.52.00.00 - 9    Usługi nadzoru budowlanego

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia odbioru robót. Planowany termin zakończenia: do dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Należność za wykonanie zamówienia zostanie dokonana po zakończeniu całości inwestycji na podstawie protokołu odbioru robót oraz wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu.

 

V. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria przedstawione poniżej:

Kryterium I:   Cena – waga kryterium 92%

Kryterium II:  Czas reakcji na wezwanie zamawiającego – waga kryterium 8%

 

2.  Sposób obliczenia punktów:

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych w dwóch kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.

Kryterium I:

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie ceny podanej formularzu ofertowym, według wzoru:    

P=

Cn

×   100  ×  Wc

 

Cob

 

Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”

Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie

Cob - cena oferty badanej;

Wc – waga kryterium „Cena” (tj. 92%) w postaci ułamka (0,92)

W kryterium „Cena” można osiągnąć maksymalnie 92 punktów.                                  

 

Kryterium II:

W kryterium „Czas reakcji na wezwanie zamawiającego” punkty zostaną przyznane następująco:

Oferowany czas reakcji na wezwanie Zamawiającego

Liczba punktów [Pr]

48 h

0 pkt.

24 h

4 pkt.

4 h

8 pkt.

 

Uwaga! Pod pojęciem „czas reakcji na wezwanie zamawiającego” Zamawiający rozumie czas stawienia się inspektora nadzoru w miejscu realizacji robót drogowych bądź w siedzibie Zamawiającego na pilne nieplanowane wezwanie.

W przypadku, jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium „czas reakcji na wezwanie zamawiającego”, Zamawiający uzna, że Wykonawca określa okres czas reakcji na wezwanie zamawiającego na 48 godzin a w kryterium „czas reakcji na wezwanie zamawiającego” Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W kryterium „czas reakcji na wezwanie zamawiającego” można osiągnąć maksymalnie 8 punktów.

 

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów,  obliczoną według wzoru:

P = Pc + Pr

P – łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę.

 

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ustalić w oparciu o zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia podane w pkt. II Zapytania oraz przy uwzględnieniu innych wymagań określonych w Zapytaniu wraz z załącznikami (w tym: programie funkcjonalno-użytkowym).

2) Wykonawca przedstawi w ofercie cenę ofertową obejmująca całość zamówienia.

3) W ofercie należy podać cenę netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest określić podatek VAT z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest podatnikiem VAT lub jest zwolniony z podatku VAT, powyższą informację należy podać w ofercie.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej i zawodowej:

a) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie drogi;

b) Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia dysponować będzie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278);

Dopuszcza się posiadanie przez w/w osoby odpowiednich uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów  lub innych obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

2) Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; potwierdzające spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w ppkt. 1) lit. a powyżej (wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego).

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w punkcie ppkt. 1) lit. b powyżej (wg załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego).

3) Ocena spełnienia wyżej wskazanych warunków nastąpi na podstawie analizy przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i zweryfikowania ich zgodności z warunkami niniejszego zapytania.

4) Wykonawca nie może uzupełniać dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu po terminie składania ofert.

 

 

 

IX. Warunki wykluczenia:

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

X. Przesłanki odrzucenia oferty

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VIII Zapytania ofertowego lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w pkt. IX Zapytania ofertowego (art. 43a ust. 4 Ustawy), lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w pkt. XI Zapytania ofertowego.

2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w pkt. IX Zapytania ofertowego, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego wykonawcy zamówienia.

 

 

XI. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej opisując „oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno” do dnia 03.04.2018r. do godz. 0900 w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego).

XII. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2018r. o godz. 0915 w Sali Narad (pokój nr 26) Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka.

 

XIII. WYMOGI  FORMALNE:

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty.

Do oferty dołączyć należy także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w pkt. VIII Zapytania ofertowego.

2.  Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. XI zapytania, Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

3.  Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe, jeżeli:

a) zmienione zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie internetowej – Portalu Ogłoszeń prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMIR) przed upływem tego terminu. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający przekaże także niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zapytanie zostało skierowane oraz  zamieści ją na stronie internetowej, na której opublikował Zapytanie ofertowe.

b) w zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin składania ofert dłuższy od pierwotnego terminu nie mniej niż o 3 dni.

4. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy Zamawiający udostępnia poprzez zamieszczenie na stronie internetowej– Portalu Ogłoszeń prowadzonej przez ARMIR  oraz na stronie internetowej zamawiającego informację o:

1) wyborze wykonawcy albo

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo

3) niezłożeniu żadnej oferty, albo

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  zobowiązany będzie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Możliwa jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych.

 

 

XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą upoważnioną do udzielenia wszelkich wyjaśnień – jest Pani Celina Papuga. Numer faksu, adres e-mail  oraz adres siedziby Zamawiającego są wskazane w pkt. I Zapytania ofertowego.

Pracownik merytoryczny: Adam Wojnicz

Sporządziła: Celina Papuga

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-03-23
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-03-23 23:36
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe3.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-03-23
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-03-23 23:37
 • Zał. nr 4 - Dokumentacja projketowa9.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-03-23
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-03-23 23:39
 • Zał. nr 5 - Przedmiar robót53.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-03-23
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-03-23 23:39
 • Zał. 6 - STWiOR760.07kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-03-23
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-03-23 23:39
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno - wybór oferty
data opublikowania zdarzenia: 2018-04-03 22:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.7013.3.3.2018.CP
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY
ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

               Dotyczy: ogłoszenia nr 64/23/03/2018 opublikowanego w Portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zapytania ofertowego z dnia 23.03.2018 r. na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno”

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, Bolesławice, ul. Leśna 8f, 76-251 Kobylnica. Wykonawca uzyskał 100 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto  2 460,00 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru ofert

Suma punktów

Cena

Czas reakcji na wezwanie zamawiającego

Punkty

Punkty

1.

MILAG Michał Łaga

Żółte 27,

78-500 Drawsko Pomorskie

oferta odrzucona

2.

DUET” Janusz Szczepański

ul. Z. Nałkowskiej 1

77-100 Bytów

65,71

8,00

73,71

3.

Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, Bolesławice, ul. Leśna 8f, 76-251 Kobylnica

92,00

8,00

100,00

4.

Usługi Projektowe

Krzysztof Puzdrowski

ul. Polna 36

83-332 Borowo

oferta odrzucona

 

II. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY

Działając na podstawie §  3 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej oraz działając na podstawie zapisu pkt. X ppkt. 1.2) lit. a) Zapytania ofertowego z dnia 09.11.2017 r. stanowiącego załącznik do ogłoszenia nr 64/23/03/2018 opublikowanego w Portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gmina Czarna Dąbrówka zawiadamia, że:

 - oferta Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski, ul. Polna 36, 83-332 Borowo zostaje odrzucona z postępowania z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;

- oferta MILAG Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 zostaje odrzucona z postępowania z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

                                                                               

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-04-03
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-04-03 22:21
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-19 16:14
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty535.03kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-04-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-04-03 22:22
[drukuj]