Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI. 7013.4.2018.CP - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Nożynie”
data opublikowania zdarzenia: 2018-06-08 15:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2018-06-08
Data końca składania ofert: piątek 2018-06-15 godz. 10:00
Oznaczenie: GPI. 7013.4.2018.CP
Szczegółowa informacja:

        GPI. 7013.4.2018.CP                                                                                                                                    Czarna Dąbrówka, 08.06.2018 r.

                                                                                                                          

 

Zapytanie ofertowe

 

            Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  2015, poz. 2164) oraz na podstawie rozdziału. 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju zaprasza do złożenia oferty na

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania

„Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Nożynie”

 

I. Zamawiający:

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl lub zamówienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

           

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na termomodernizacji budynku Świetlicy Wiejskiej w Nożynie. Budynek znajduje się na dz. nr 65/2 obręb Nożyno. Roboty budowlane obejmują m.in.:

- rozbiórkę podłóg na sali i zapleczu,

- wykonanie nowych posadzek wraz warstwami ocieplenia,

- docieplenie ścian fundamentowych,

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- wymianę stolarki otworowej,

- docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia,

- montaż pompy ciepła powietrze-woda wraz z instalacją wewnętrzną CO i CWU,

- modernizację instalacji elektrycznej – oświetleniowej.

 

2. Zakres usług objętych zamówieniem obejmuje:

 • nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych - zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego,
 • nadzór w okresie gwarancji i rękojmi (okres gwarancji na roboty budowlane: 60 miesięcy), okres rękojmi zrównany z okresem gwarancji.

3. Zamawiający powierzy Wykonawcy:

- zarządzanie terminową realizacją umowy na roboty budowlane,

- nadzorowanie wykonywanych robót poprzez egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wymaganej jakości robót i stosowanych materiałów oraz zgodności z dokumentacją projektową,

- obsługę w okresie gwarancji i rękojmi za roboty budowlane.

 

4. Szczegółowy zakres zamówienia, który jest przedmiotem kompleksowego sprawowania nadzoru inwestorskiego określony został za pomocą:

a) dokumentacji projektowej;

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

c) przedmiaru robót;

d) wzoru umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

Wymienione powyżej dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

5. Nadzór, polegający w ujęciu ogólnym na zarządzaniu procesem inwestycyjnym, obejmował będzie w szczególności wykonywanie niżej opisanych zadań i obowiązków:

5.1. na etapie realizacji inwestycji:

 1. reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodności robót  z umową z Wykonawcą robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 2. współorganizację procesu inwestycyjnego i wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją zadania,
 3. uczestnictwo w przekazaniu placu budowy,
 4. sprawdzanie i zatwierdzanie jakości wykonanych robót i zapobieganie stosowaniu materiałów wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,
 5. sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone materiały i urządzenia,
 6. uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych,
 7. identyfikację ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz interpretację ich wpływu na wykonanie robót budowlanych, a następnie przedstawienie wniosków Zamawiającemu wraz z propozycją zmian, gdzie według jego opinii i zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe,
 8. monitorowanie przebiegu inwestycji pod względem technicznym i organizacyjnym oraz pod względem czasowym oraz bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach występujących w trakcie realizacji inwestycji, a także zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację zadania,
 9. rozliczanie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia,
 10. przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów oraz całego zadania,
 11. kontrolowanie i egzekwowanie od Wykonawcy robót, aby roboty budowlane wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów bhp i ochrony środowiska,
 12. opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiającego, podwykonawców robót budowlanych, projektów  umów Wykonawcy robót z podwykonawcami, kontroli umów i płatności pomiędzy Wykonawcą robót, a podwykonawcami,
 13. ocenę i weryfikację propozycji oraz potwierdzanie zasadności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, przedstawionych przez Wykonawcę robót, w zakresie finansowym i rzeczowym, Wykonawca (Inspektor) nie ma pełnomocnictwa do zatwierdzania Wykonawcy robót budowlanych robót dodatkowych i zamiennych do ww. zadania bez zgody Zamawiającego,
 14. dokonywanie odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni roboczych od daty prawidłowo dokonanego zgłoszenia gotowości do odbioru,
 15. wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących realizowanego zadania,
 16. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,
 17. przebywanie na terenie budowy – co najmniej 1 obecność w tygodniu potwierdzona wpisem do wewnętrznego dziennika robót (liczba pobytów na budowie w ciągu jednego tygodnia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. V Zapytania ofertowego i może ulec zmianie stosownie do zapisu Wykonawcy w formularzu oferty),
 18. stawienie się w miejscu realizacji robót bądź w siedzibie Zamawiającego na jego pilne, nieplanowane wezwanie w czasie 24 godzin od momentu telefonicznego lub e-mailowego wezwania potwierdzone wpisem do wewnętrznego dziennika robót (czas na wstawienie w miejscu realizacji robót bądź w siedzibie Zamawiającego na jego pilne, nieplanowane wezwanie stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. V Zapytania ofertowego i może ulec zmianie stosownie do zapisu Wykonawcy w formularzu oferty),
 19. nadzorowanie prac w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru,
 20. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w porozumieniu z kierownikiem budowy powstałych w toku wykonywania robót budowlanych,
 21. udział przy wykonywaniu prób i sprawdzeń zrealizowanych elementów zadania,
 22. sprawdzanie kompletności dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru (wymienionych z umowie z Wykonawcą robót budowlanych) oraz potwierdzenie gotowości do dokonania przez zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych.

5.2. w okresie rękojmi i gwarancji:

1) branie udziału w komisjach powoływanych w ramach przeglądów gwarancyjnych,

2) branie udziału w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad, w tym:

a) branie udziału w komisjach powoływanych przez Zamawiającego, w celu ustalenia występowania wad i przyczyny ich powstania;

b)  protokolarne stwierdzenie, przy udziale komisji Zamawiającego, usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych;

c) współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji, roszczeń dotyczących rękojmi za wady lub gwarancji.

3)  współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w kontrolach inwestycji.

 

6. Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych został ogłoszony w dniu 30.04.2018 r. oraz zamieszczony na stronie internetowej https://www.bip.czarnadabrowka.pl/.

7. Zamówienie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

KOD CPV: 71.52.00.00 - 9    Usługi nadzoru budowlanego

 

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin prowadzenia usług: pełnienie nadzoru inwestorskiego – od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia odbioru końcowego nadzorowanych robot budowlanych i w okresie gwarancji.

Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: do dnia 31.08.2018r.

Zamawiający zastrzega, że wyżej wskazany termin jest terminem jedynie orientacyjnym. Termin zakończenia robót budowlanych i zakończenia terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego może ulec zmianie.

Wykonawca jest obowiązany wykonać swoją usługę zgodnie z faktycznymi terminami rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, oraz terminami rozpoczęcia i zakończenia okresu gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

 1. za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie protokołu odbioru robót oraz wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu.

V. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria przedstawione poniżej:

Kryterium I:   Cena – waga kryterium 80%

Kryterium II:  Czas reakcji na wezwanie zamawiającego – waga kryterium 10%

Kryterium III: Liczba pobytów na budowie w ciągu jednego tygodnia - waga kryterium 10%

 

2.  Sposób obliczenia punktów:

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych w dwóch kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.

Kryterium I:

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie ceny podanej formularzu ofertowym, według wzoru:    

Pc  =

Cn

×   100  ×  Wc

 

Cob

 

Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”

Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie

Cob - cena oferty badanej;

Wc – waga kryterium „Cena” (tj. 80%) w postaci ułamka (0,80)

W kryterium „Cena” można osiągnąć maksymalnie 80 punktów.                                  

 

Kryterium II:

W kryterium „Czas reakcji na wezwanie zamawiającego” punkty zostaną przyznane następująco:

Oferowany czas reakcji na wezwanie Zamawiającego

Liczba punktów [Pr]

24 h

0 pkt.

4 h

10 pkt.

 

Uwaga! Pod pojęciem „czas reakcji na wezwanie zamawiającego” Zamawiający rozumie czas stawienia się inspektora nadzoru w miejscu realizacji robót budowlanych bądź w siedzibie Zamawiającego na pilne nieplanowane wezwanie.

W przypadku, jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium „czas reakcji na wezwanie zamawiającego”, Zamawiający uzna, że Wykonawca określa czas reakcji na wezwanie zamawiającego na 24 godziny a w kryterium „czas reakcji na wezwanie zamawiającego” Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W kryterium „czas reakcji na wezwanie zamawiającego” można osiągnąć maksymalnie 10 punktów.

 

Kryterium III:

Kryterium „Liczba pobytów na budowie w ciągu 1 tygodnia” będzie rozpatrywane na podstawie określenia przez Wykonawcę w formularzu oferty liczby pobytów terenie robót budowlanych w ciągu jednego tygodnia.

W kryterium „Liczba pobytów na budowie w ciągu 1 tygodnia” punkty zostaną przyznane następująco:

Liczba pobytów na budowie w ciągu 1 tygodnia

Liczba punktów [Pb]

1

0 pkt.

2

10 pkt.

 

W przypadku, jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium „Liczba pobytów na budowie w ciągu 1 tygodnia”, Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie obecny na terenie robót budowlanych jeden raz w tygodniu, a w kryterium „Liczba pobytów na budowie w ciągu 1 tygodnia” Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W kryterium „Liczba pobytów na budowie w ciągu 1 tygodnia” można osiągnąć maksymalnie 10 punktów.

 

 

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów,  obliczoną według wzoru:

P = Pc + Pr +Pb

P – łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę.

 

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ustalić w oparciu o zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia podane w pkt. II Zapytania oraz przy uwzględnieniu innych wymagań określonych w Zapytaniu wraz z załącznikami (w tym: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót).

2) Wykonawca przedstawi w ofercie cenę ofertową obejmująca całość zamówienia.

3) W ofercie należy podać cenę netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest określić podatek VAT z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest podatnikiem VAT lub jest zwolniony z podatku VAT, powyższą informację należy podać w ofercie.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia dysponować będzie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278);

Dopuszcza się posiadanie przez w/w osoby odpowiednich uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów  lub innych obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

2) Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ppkt. 1) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 2) oraz kopie dokumentów o posiadanych uprawnieniach oraz o wpisie do właściwej izby zawodowej.

3) Ocena spełnienia wyżej wskazanych warunków nastąpi na podstawie analizy przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i zweryfikowania ich zgodności z warunkami niniejszego zapytania.

4) Wykonawca nie może uzupełniać dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu po terminie składania ofert.

 

IX. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę można złożyć faksem na nr 59 82 12 644 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 6) do dnia 15.06.2018 r. do godz.1000

 

X. WYMOGI  FORMALNE:

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty.

2) Zamawiający odrzuci oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. II niniejszego zapytania;
 2. złożone przez wykonawców niespełniających warunków, określonych w zapytaniu ofertowym;
 3. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

3) Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. IX zapytania, Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

4) Modyfikacja treści zapytania ofertowego jest możliwa przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający umieści  informacje o zmianie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bip.czarnadabrowka.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”, na której opublikował Zapytanie ofertowe.

5) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania w ciągu 5 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana zostanie pisemne lub e-mailem lub faksem (na adres e-mail lub nr faksu wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty).

6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania), w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7) Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

 

XII. Osobą upoważnioną do udzielenia wszelkich wyjaśnień – jest pracownik Urzędu Gminy Celina Papuga tel. 59 82126 43, e-mail: zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

Sporządziła: Celina Papuga

                                                                                                                                                                                                                      Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Wykaz osób

3. Wzór umowy

4. Dokumentacja projektowa

5. STWiOR

6. Przedmiar robót

7. Wzór umowy z wykonawcą robót budowlanych

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-06-08
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-06-08 15:31
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe5.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-06-08
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-06-08 15:34
 • Zał. nr 4 do zapytania11.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-06-08
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-06-08 15:34
 • Zał. nr 5 - przedmiar1.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-06-08
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-06-08 15:34
 • Zał. nr 6 - STWiOR703.14kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-06-08
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-06-08 15:34
 • Zał. nr 7 - wzór umowy158.17kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-06-08
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-06-08 15:34
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Nożynie”
data opublikowania zdarzenia: 2018-06-20 00:45
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI. 7013.4.1.2018.CP
Szczegółowa informacja:

GPI. 7013.4.1.2018.CP

         Czarna Dąbrówka, dn. 19.06.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w formie Zapytania ofertowego pod nazwą Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Nożynie”

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w formie Zapytania ofertowego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Nożynie” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Biuro Projektów Budowlanych Jarosław Jaśniak, Gostkowo 44a, 77-114 Gostkowo. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto  8 200,00 zł. (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych 00/100).

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Suma punktów

Cena

Czas reakcji na wezwanie zamawiającego

Liczba pobytów na budowie w ciągu jednego tygodnia

1.

Biuro Projektów Budowlanych

Jarosław Jaśniak

Gostkowo 44a

77-114 Gostkowo

80,00 pkt

10,00 pkt.

10,00 pkt.

100,00

2.

Inżynieryjne Biuro Projektowe PLK

Andrzej Polak

ul. Pochyła 42/3

77-100 Bytów

53,33 pkt.

0 pkt.

0 pkt.

53,33

                                                                                                                            

Sporządziła: Celina Papuga

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-06-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-06-20 00:45
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-19 16:15
Załączniki:
 • Informacja o wyborzy oferty280.27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-06-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-06-20 00:46
[drukuj]